Ranking de los 50 más rápidos (agosto)

Rank	PPM	Nombre
1	736	Julian Zurita

2 714 CCC
3 714 LuCh
4 703 David Moreno / YoyoDavelion
5 680 EHF32
6 646 Jz
7 640 Jz
8 639 IVANOVSKI
9 639 IVANOVSKI
10 630 Chloe
11 629 Jz
12 621 Airam
13 621 Airam
14 617 Silvia
15 612 Stephen King
16 612 IVANOVSKI
17 612 LuCh
18 612 David Moreno / YoyoDavelion
19 612 Airam
20 610 REYMECANICO
21 608 REYMECANICO
22 608 LuCh
23 605 Manzana Podrida
24 603 David Moreno / YoyoDavelion
25 603 David Moreno / YoyoDavelion
26 600 EHF32
27 600 J N S B
28 600 Chloe
29 599 MAnolo
30 597 Oso negro castrado por hueledor
31 595 Epic
32 595 Airam
33 595 Capiskapi
34 595 Julyyyyyyyyyyyyyyy
35 592 Francis Cor
36 588 dieguitoogz
37 587 IVANOVSKI
38 587 IVANOVSKI
39 587 IVANOVSKI
40 587 Inés
41 587 Chloe
42 587 David Moreno / YoyoDavelion
43 587 David Moreno / YoyoDavelion
44 587 David Moreno / YoyoDavelion
45 587 David Moreno / YoyoDavelion
46 587 David Moreno / YoyoDavelion
47 585 Ich Will
48 581 Epic
49 579 LuCh
50 579 David loves Sofia